Onze gedragscode voor ons team

Introductie

AJT bestaat uit een diverse groep talentvolle, gepassioneerde communicatie- en taalliefhebbers. We werken voor enkele van de meest succesvolle merken ter wereld en leveren vertaaldiensten die voldoen aan de hoogste normen. We worden niet alleen beoordeeld aan de hand van het werk dat we afleveren, maar ook op de manier waarop we onszelf gedragen. Als bedrijf zijn we professioneel, respectvol en eerlijk. We doen zaken volgens de hoogste normen op het gebied van sociale integriteit en milieu. Team AJT bestaat uit mensen en dat betekent dat ieder van ons, individueel, aan die waarden moet voldoen.

Onze arbeidsovereenkomsten en contracten voor interne telewerkers vormen het juridische kader van onze zakelijke relatie. Daarnaast beschrijft onze gedragscode de minimale normen voor de professionele handelswijze die we van al onze teamleden verwachten. Een gedragscode is een verzameling principes die ons gedrag en onze handelingen richting geeft en een weerspiegeling vormt van de waarden van onze ethische code. Deze helpt ons om de wet na te leven en om ons zo goed mogelijk te gedragen in onze omgang met collega’s, klanten of onze omgeving.

Ethische principes

We gedragen ons op sociaal en ethisch verantwoorde wijze. Al onze handelingen en gedragingen moeten voldoen aan alle toepasselijke internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving en contractvoorwaarden.

Milieuprincipes

We nemen de impact van onze activiteiten op het milieu zeer serieus en doen ons uiterste best om die impact zo veel mogelijk te beperken. We moeten ervoor zorgen dat onze activiteiten een minimale impact op het milieu hebben. We streven ernaar voor het milieu zo verantwoord en efficiënt mogelijk te handelen. We vragen al onze teamleden hun uiterste best te doen om de door hun activiteiten gegenereerde uitstoot tot een minimum te beperken of te elimineren, zo veel mogelijk te besparen op natuurlijke bronnen, het gebruik van gevaarlijke stoffen te vermijden of te minimaliseren en het hergebruiken of recyclen van afval zo veel mogelijk te stimuleren.

Sociale principes

We stimuleren een omgeving zonder enige vorm van discriminatie en hechten waarde aan de diversiteit van alle mensen. We zijn allemaal mensen en verdienen het allemaal om als zodanig behandeld te worden. We behandelen iedereen, inclusief klanten, andere teamleden, leveranciers en andere belanghebbenden, uiterst respectvol, beleefd, eerlijk en fatsoenlijk. We discrimineren niemand vanwege etniciteit, kaste, nationaliteit, religie, leeftijd, lichamelijke of geestelijke beperking, geslacht, burgerlijke staat, seksuele oriëntatie of lidmaatschap van een vakbond of politieke partij.

We tolereren geen seksueel grensoverschrijdend gedrag, etnische of religieuze beledigingen, handelingen, opmerkingen of andere gedragingen op de werkvloer die een intimiderende of anderszins aanstootgevende of vijandige omgeving creëren. Elk van ons heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat ons bedrijf een omgeving zonder vijandigheden blijft. Als we gedrag waarnemen dat in strijd met dit beleid is, bespreken we dat met onze supervisor of het managementteam.

Zakelijke principes

Eerlijkheid, vertrouwen en wederzijds respect

We gaan met onze klanten en leveranciers langdurige relaties aan die gebaseerd zijn op eerlijkheid, vertrouwen en wederzijds respect. Het is onze missie om onze klanten te helpen hun missie te realiseren en internationaal succesvol te zijn. We beschouwen de doelen van onze klanten daarom als onze eigen doelen. Er is geen ‘wij’ en ‘zij’. We werken allemaal samen om onze gezamenlijke doelen te bereiken.

Een proactieve houding

Ieder van ons heeft het vermogen en de verantwoordelijkheid om verandering in ons bedrijf teweeg te brengen. We hebben allemaal dezelfde verantwoordelijkheid om actie te ondernemen als er iets niet goed gaat, welke positie we ook hebben binnen het bedrijf of hoe lang we ook deel uitmaken van het team.

We zijn ervan overtuigd dat we ons beste werk leveren als we controle hebben over onze omgeving en ons lot in eigen hand nemen. Als we op het werk een probleem constateren, zien we dat als een uitdaging die we kunnen oplossen en niet als een probleem dat ons overkomt. Als we een probleem of potentieel knelpunt zien, nemen we onze verantwoordelijkheid en gaan we proactief op zoek naar een oplossing, ook als het probleem of knelpunt geen directe gevolgen voor onszelf heeft. Als we een probleem niet zelf kunnen oplossen, vragen we anderen om hulp.

Hulp vragen

Anderen om hulp vragen is altijd goed, want dat is tenslotte de kern van teamwerk. Als we hulp nodig hebben bij ons werk, vragen we die tijdig genoeg zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. We proberen zo specifiek mogelijk te zijn als we om hulp vragen. We denken na over wie ons het beste kan helpen en wat we precies nodig hebben van die persoon.

Zorgen voor onszelf en elkaar

We zijn ervan overtuigd dat we ons beste werk leveren als we gelukkig, goed verzorgd en uitgerust zijn. We zorgen niet alleen goed voor onze eigen mentale en fysieke gezondheid, maar ook voor die van onze collega’s. We zijn vriendelijk, empathisch en begripvol. We weten dat we om steun kunnen vragen, gestimuleerd worden om dat te doen en dat er naar ons geluisterd wordt.

De gegevens van jezelf en van onze klanten veilig houden

Als onderdeel van ons werk krijgen we de beschikking over vertrouwelijke gegevens. Vertrouwelijke gegevens zijn alle niet-openbare gegevens die kunnen worden gebruikt door onze concurrenten of die ons bedrijf of onze klanten kunnen schaden als ze in verkeerde handen vallen. Voorbeelden van vertrouwelijke gegevens zijn:

  • Alle informatie over prijzen (bijvoorbeeld de tarieven die we onze klanten in rekening brengen of onze vertalers betalen)
  • Contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen
  • Documenten van klanten
  • Informatie over de aanstaande introductie van een nieuw product van een klant en daaraan gerelateerde marketingcampagnes

We vrijwaren de vertrouwelijkheid van de gegevens die AJT en onze klanten ons ter beschikking stellen. Vooral de bescherming van niet-openbare bedrijfsinformatie is belangrijk. Ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van informatie over plannen, strategieën, kosten, tarieven of financiële prestaties kan de concurrentiepositie van ons bedrijf in gevaar brengen. Deze informatie moet altijd vertrouwelijk blijven.

De materialen (zoals documenten, videobestanden en afbeeldingen) die klanten ons ter beschikking stellen, gebruiken we uitsluitend voor de uitvoering van ons werk. We gebruiken materialen van onze klanten niet voor persoonlijke doeleinden en we delen materialen van onze klanten nooit met anderen buiten onze organisatie, behalve voor de uitvoering van ons werk.

We kunnen gegevens het best vertrouwelijk houden door de regels te volgen die beschreven worden in onze arbeidsovereenkomsten en contracten voor interne telewerkers, en in onze beleidsdocumenten over gegevensbescherming, telewerken en wachtwoordbeheer.

Belangen-
verstrengeling voorkomen

Er is sprake van belangenverstrengeling als onze privébelangen op enigerlei wijze in strijd zijn of zelfs maar lijken te zijn met de belangen van het bedrijf als geheel. Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om activiteiten te vermijden die in strijd zijn – of lijken te zijn – met de taken en verantwoordelijkheden van onze functie of de belangen van AJT. Voorbeelden van belangenverstrengeling zijn:

  • Werk of andere activiteiten ondernemen waardoor we niet in staat zijn om de vereiste tijd en aandacht te besteden aan ons werk bij AJT
  • Een aanzienlijk financieel belang hebben in een huidige of potentiële klant of concurrent van AJT, of fungeren als werknemer, leverancier, adviseur of directeur van een dergelijk bedrijf
  • Vertrouwelijke bedrijfsinformatie gebruiken of openbaren anders dan voor de doeleinden van AJT
  • Ongeoorloofd gebruiken van eigendommen van AJT voor persoonlijk gewin of dat van anderen

We vermijden alle activiteiten, investeringen en belangen die een conflict zouden kunnen veroorzaken tussen onze belangen en de belangen van AJT